طراحی و ساخت سایت ارزان قیمت | خیلی دوست دارم یک وبسایت برایت بسازم

ساخت قالب آروین المنتورپرو درسایت آروین وردپرس

بنام آن دارندۀ رحمت و بخشندگی به وسعت همه هستی.

طراحی، ساخت و راه اندازی سایت ارزان قیمت وردپرس فارسی

آموزش ساخت پاورقی صفحات سایت
پیش نمایش نمونه ای ازانواع پاورقی (فوتر) صفحات سایت

ساخت سایت ارزان قیمت | طراحی وساخت سایت فروشگاهی | طراحی وبسایت شرکتی | ایجاد وبسایت ارزان قیمت | ساخت سایت های آماده | فروش سایت های آماده | ساخت وبسایت های ارزان قیمت | طراحی وساخت وبسایت های فارسی | طراحی وساخت سایت های چند منظوره فارسی | راه اندازی سایت وردپرسی | دانلود سایت های آماده و رایگان وردپرس | فروش وبسایت فارسی | پشتیبانی وبسایت های وردپرسی | پشتیبانی مادام العمر.

راه اندازی سایت های ارزان قیمت وردپرسی

 دوست دارم یک سایت ارزان قیمت باسئو کامل برایت راه اندازی کنم 

ساخ سایت ارزان قیمت را، بدون اینکه به کلاسی بروم ویا استادی داشته باشم همه چیز را ازخودکامپیوترآموختم وخیلی دلنشین ودوست داشتنی بود برام.آخه من بازنشسته ام با 65 سال س ن. همه به دارندگان این سن وسال میگن دیگه برای شماها دیرشده، ولی برای آموختن هیچ وقت دیرنیست. شماجوانان هنوزنمیدانید دراین دوره اززندگی آموختن چقدرزیباست.
دردوران نوجوانی وجوانی من این همه امکانات فوق العاده ازقبیل اینترنت، نرم افزارها، آموزش هاو… که هم اکنون برای شماجوانان فراهم ودردسترس است نبود. ولی اکنون بااین امکانات من آموختم آنهم بطوررایگان، وتنهاهزینه ای که تاکنون پرداختم هزینه نت ومیزبانی سایتم بوده ودیگرهیچ.
ادامه مطلب درپایین.

ساخت بهترین پنل کاربری باامکانات نامحدود باالمنتورپرو

ساخت سایت ارزان قیمت
طراحی وساخت انواع زیباترین پنل های کاربری برای عضویت کاربران دروبسایت باامکانات نامحدود

طراحی وساخت سایت های چندمنظوره فارسی

راستی کن که راستان رستند.

وحالا باراه اندازی سایت آروین وردپرس میتونم انواع وبسایت های زیباازقبیل فروشگاهی، بیمه، شرکتی، وبلاگی، چند منظوره و… خیلی دیگرازوبسایت هایی که موردنیازشماعزیزان برای رونق دادن به کسب وکارتان میباشدرابرایتان بسازم.آنهم وبسایتی باسئو کامل وبهینه سازی شده وکاملاً فارسی باطراحی های زیباودوست داشتنی.
البته درباره طراحی یک وبسایت نظرشماخیلی مهم است. کاملاً درطراحی هاباشمامشورت می کنم تاآنچه که موردنظر ودلخواه شماهست برایتان بسازم.
ادامه مطلب درپایین.

 دوست داری یک وبسایت داشته باشی باقابلیت گوشی همراه؟

راه اندازی وساخت سایت ارزان قیمت
استفاده ازبهترین قالب وافزونه های حرفه ای ریسپانسیو برای وردپرس

چرابایددرکنار کسب وکارفعلی خودمان یک وبسایت هم راه اندازی کنیم؟

درادامه بامن همراه باش.

میدونستی درآمدشرکت های فناوری چقدراست؟همه میدانیدکه امروزکسب وکارهابه دوصورت انجام میشود، فیزیکی یاحضوری و مجازی و اتوماسیون. شخصی که کسب وکاری برای خودش راه اندازی کرده حتماً سرمایه گذاری قابل توجهی کرده، وخدارا شکرکه بعدازگذشت مدتی به نتیجه خوبی هم رسیده است. خوب حالااین کسب وکارشمامیتونه مواداولیه یک وبسایت ارزان قیمت باکارایی بسیارزیادی برای شمابشود.

چطوری؟

گوش کن برات بگم: مثال، همان شخص که یک مغازه ویایک دفترکار ویاکارخانه تولیدی کوچک ویابزرگ، ودیگرکسب وکارهای فراوانی که امروزه وجودداردوبه نتیجه خوبی هم رسیده،بایدببیندحالاکه خوب شناخته شده ودرآن کارجاافتاد در یک روزکاری چندمراجعه کننده برای خریدویافروش بهش مراجعه می کنند.
به عنوان مثال، اگربطورمتوسط روزانه 20 مشتری درنظربگیریم حالا همین شخص باساخت یک وبسایت ارزان قیمت باموضوع کسب وکارش هم راه اندازی کند،و بعدازمدتی صبر که سایتش هم مثل کسب وکارش جاافتاد وشناخته شدبایدببیند حالادر روزچندتامشتری بهش مراجعه می کنند.
آن هم مشتری هایی که شب و روز رانمی شناسند، وتعطیلی هم ندارندکه ازهمه مهمترهیچ هزینه ای ندارند، که حتی یک چای هم برای پذیرایی شان نیازی نیست. به نظرمن باآن 20 مشتری در یک روزکاری قابل قیاس نمی باشد، تفاوت اززمین است تاآسمان.جهان ماچقدربزرگ است؟

هزینه طراحی وساخت وبسایت ارزان قیمت

ازنظرهزینه هم کاملاً خیالتان راحت باشداصلاً باکارفیزیکی شماقابل قیاس نیست. به عنوان مثال، شمایک پرسنل برای کارخوداستخدام می کنید که بایدبه اوحقوق ودستمزد ماهیانه وکلی هزینه های جانبی مثل بیمه، مالیات، ایاب وذهاب، عیدی وخیلی چیزهای دیگر بدهیدتاآن شخص برای شماکارکند.حالا آن محل کارشماچندتاپرسنل وایادی دیگرنیازداردتاکسب وکارشماسروپابماند؟ جمع کل آن مبالغ  درسال چقدرمی شودتانتیجه اش برای شماروزی 20 مشتری شود؟
ادامه مطلب درپایین.

خیلی دوست دارم یک وبسایت ارزان برایت طراحی کنم

صفحه اصلی سایت یک ویترین است

واماهزینه وبسایت؟
سعی من براین است که ارزانترین سایت رابرایت بسازم

طراحی وایجادیک وبسایت ارزان قیمت اول ازهمه نیازبه یک هاست میزبانی دارد. که هزینه آن بستگی به حجم کارشمادارد. از سالانه یکی دومیلیون تومان هست تا بالا، که مبالغ بالا فکرنمی کنم که نیازباشدباهمان سالی نهایتاً سه الی چهارمیلیون تومان کافیست، البته اگرسایت فروشگاهی نیاز کارشما باشداین قیمت هاست. وگرنه سالی یکی دو میلیون هم برای شغل های دیگه کافیست.

ارزانترین طراحی وساخت وبسایت های چند منظوره و فروشگاهیوبعد نیازبه یک قالب وردپرس حرفه ای با حدود چهل افزونه وردپرس پریمیوم را دارد.که همه اینهاراخودم دارم وخوبشم دارم.
ودیگراینکه طراحی، ساخت وایجاد سایت ارزان قیمت است، که بازهم خودم درخدمتتون هستم.
ومرحله آخرکه اختیاری می باشد، پشتیبانی ونگهداری سایت است،که آنها راهم بنده درخدمتتان هستم، که هرچه شما بگوئیدبنده می گویم به روی چشم،
شما به هیچ وجه بابت این موضوع نگران نباشید.
نهایتاًاین میشه که من هم میشم یک پرسنل پاره وقت از راه دور ونزدیک ارزان قیمت برای شما.
درآن زمان است که باید ببینیم مشتری های سایتی که من براتون راه اندازی کردم بیشترند؟ یاقبل از راه اندازی سایت ارزان قیمت. به همین راحتی.

دانلود سایت های آماده و رایگان وردپرسی

بعدازهمه این داستان هایی که برایت گفتم، شماخودتان هم میتونید بدون یک ریال هزینه یک قالب حرفه ای وردپرس که خودم درهمین سایت آروین وردپرس رایگان برایت گذاشتم راباتعدادی ازهمین افزونه های رایگان پریمیوم فارسی دانلودکنی ویک وبسایت چند منظوره وردپرس فارسی برای خودت داشته باشی.
ولی عیب این وبسایت این است که برای شمامشتری نمیاره فقط هدر دادن وقت است. اگرنیازبه مشتری ورونق دادن به کسب وکار خودت هستی بایدکار رابدهیدبه دست کاردان.
آن هم کاردانی مثل من که باخیال راحت میتونی بهش اعتمادکنی. چون من آردهایم را الک کردم والکم راآویختم. دیگه دغل بازی وشیطنت ازمن گذشته. من دراین مدت عمرم یک چیزرابه خوبی آموختم وآن چیزاین است ( درستی درآمد ریالی اش بیشتراست) . بنابراین با ایجاد وبسایت ارزان قیمت در Arvien Wpress به کسب وکارت رونق بده.

صفحه اصلی

طراحی وساخت سایت های رستوران و فسفودوصددرصد پاسخگو
طراحی وساخت سایت های رستوران و فسفودوصددرصد پاسخگو

صفحه اصلی سایت یک ویترین است برای آن کسب وکار. یک وبسایت نیازبه چندین صفحه دارد، ازقبیل صفحه اصلی، وبلاگ، تماس باما، درباره ما، پرسش وپاسخ وصفحات دیگری که بستگی به نیازآن کسب وکارمی باشد.
ازهمه مهمترصفحه اصلی وبسایت است که اولین محل برای ورود هرکاربرمی باشد. بنابرین بایستی درطراحی صفحه اصلی دقت لازم راکردتایک صفحه زیباوبهترین ویترین را برای محصولات وخدمات شماباشد.

 

سایت های آماده و رایگان وردپرسی
پیش نمایش نمونه ای ازانواع طرح بندی های سبدخرید فروشگاه آنلاین.

سبدخریدبرای فروشگاه آنلاین.

سبدخریدازواجبات یک فروشگاه آنلاین است. درآن هنگام که شمامشغول به کارهای دیگرخودهستیدویادرمسافرت هستیدویادرخواب نازاین سبدخریدفروشگاه آنلاین شمااست که درغیاب شماهمچنان به کسب درآمدبرای شمامشغول است. بنابراین هرچقدرسبدخریدشماایمن تروزیباترباشدمیتونه برای شمامشتری وکسب درآمد بیشتری داشته باشد.

فروش وبسایت فارسی
پیش نمایش نمونه ای ازانواع فرم ورود کاربران درسایت
طراحی وبسایت شرکتی
پیش نمایش نمونه ای ازانواع فرم ثبت نام وعضویت کاربران درسایت

ساخت فرم ورود و ثبت نام کاربران

یک امرمهم وموردنیازهروبسایتی صفحه ورود و ثبت عضویت کاربران ومشتری های آن سایت می باشند، که معمولاً وردپرس این صفحه فرم ورود و ثبت نام برای کاربران راداردکه دارای امکانات کم وفاقدزیبایی می باشد.
درصورتیکه یک کاربروقتی واردهرسایتی می شوداولین چیزی که نظرش راجلب می کند همین صفحه ورود وعضویت درسایت میباشد، که این صفحه هرچه زیباترودارای امکانات فراوانتری باشدشمادرهمان اول کارنیمی ازراه رابرای جلب نظر مشتری طی کرده اید. ومطمئن باشیدکه من هم دراین موردبراتون سنگ تمام می گذارم.

ساخت سایت ارزان قیمت باسئو کامل
پیش نمایش نمونه ای از انواع طرح های مگامنو درهدرفروشگاه آنلاین

طراحی دسته بندی و مگامنوی زیبا درفروشگاه

یکی دیگرازارکان وبسایت دسته بندی های آن است.، که بایدبادقت وظرافت خاصی به این موردنگریست تاکاربران دچارسردرگمی نشوند،ودسترسی به هرآنچه راکه نیازدارندراخیلی سریع وراحت انتخاب کنندودرسبدخریدخودقراردهند.

راه اندازی سایت های ارزان قیمت وردپرسی
آماده خدمت رسانی برای رونق دادن به کسب و کارشماهستم، آروین وردپرس
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه